Οδηγίες για υποβολή περίληψης

Η περίληψη της κάθε εργασίας (προφορικής ή εικονογραφημένης) θα πρέπει να κατατίθεται ακολουθώντας τον σύνδεσμο ‘Φόρμα Υποβολής Περίληψης’. Μετά την επιτυχή υποβολή της εργασίας τους, οι συγγραφείς θα ενημερώνονται με μήνυμα (e-mail) επιβεβαίωσης. Κατά την υποβολή της περίληψης θα πρέπει να δηλώνεται εάν η πρόταση του συγγραφέα είναι να παρουσιαστεί ως προφορική ή εικονογραφημένη εργασία, καθώς και σε ποια θεματική ενότητα εμπίπτει και εάν συμμετέχει στον διαγωνισμό.

 

Διαγωνισμός εικονογραφημένων εργασιών φοιτητών

Καλούμε τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό εικονογραφημένων εργασιών δηλώνοντάς το στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας υποβολής περίληψης (μόνο για τις εικονογραφημένες εργασίες).

 

Οι διαθέσιμες θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

 • Βιοποικιλότητα, Εξέλιξη και Συστηματική
 • Φυσιολογία και Γενετική
 • Βιολογία και Οικολογία
 • Αλληλεπιδράσεις Εντόμων-Φυτών-Μικροοργανισμών και Χημική Οικολογία
 • Έντομα Υγειονομικής Σημασίας και Αποθηκευμένων Προϊόντων, Κοινωνικά Έντομα
 • Βιολογική και άλλες Μέθοδοι Αντιμετώπισης
 • Χημική Αντιμετώπιση και Ανθεκτικότητα στα Εντομοκτόνα

Κατευθυντήριες Οδηγίες περίληψης

 

            Καλούμε του συγγραφείς να υποβάλλουν την Περίληψή τους στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα (ξένοι Ομιλητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Οργανωτική Επιτροπή στο 19o.entomologiko@gmail.com). Η περίληψη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την μία σελίδα (2 σελίδες συνολικά)

 • Γενική μορφή Γραμματοσειράς Arial
 • Μορφή (Format) A4
 • Ανώτερα και κατώτερα όρια 3 cm, άλλα όρια 2 cm
 • Τίτλος (12 pt, έντονη Γραφή, στοίχιση στο κέντρο)
 • Ονόματα συγγραφέων (12 pt, έντονη Γραφή, στοίχιση στο κέντρο, με κεφαλαία Γράμματα). Το Όνομα του Ομιλητή υπογραμμισμένο. Να συμπεριλαμβάνεται η δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συγγραφέα.
 • Εργασιακή σχέση: 10pt, Πλάγια Γραφή, στοίχιση στο κέντρο
 • Δύο ελεύθερες γραμμές (12pt) μεταξύ του τίτλου της εργασίας και των ονομάτων των συγγραφέων, μια ελεύθερη γραμμή μεταξύ των ονομάτων των συγγραφέων και των εργασιακών τους σχέσεων και αλλά δυο γραμμές ελεύθερες από το παραπάνω και το κείμενο της περίληψης
 • Στην περίληψη διάστημα μιας απλής γραμμής (12pt)
 • Οι παράγραφοι χωρίς κενά μεταξύ τους. 5cm εσοχή στην αρχή κάθε παραγράφου.

Υπενθυμίζουμε ότι συνιστάται κάθε ερευνητική ομάδα και ανά θεματική περιοχή έρευνάς της να κάνει εάν είναι δυνατόν μία συνθετική προφορική παρουσίαση ομοειδών ερευνητικών της αποτελεσμάτων παραπέμποντας σε συνδεόμενα εικονογραφημένα κείμενα (posters).

Κάθε σύνεδρος θα μπορεί να παρουσιάσει προφορικά μέχρι μία (1) εργασία. Πέραν αυτής θα μπορεί να παρουσιάσει εργασίες ως εικονογραφημένα κείμενα (posters). Υπενθυμίζουμε ότι τα εικονογραφημένα κείμενα είναι ισοδύναμα με τις ομιλίες.

Οι συγγραφείς τόσο των προφορικών όσο και των εικονογραφημένων εργασιών παρακαλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους σε μορφή word (.doc ή .docx) τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα ακολουθώντας τη μορφοποίηση που προτείνεται στο πρότυπο Περίληψης.

Οι συγγραφείς παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω:

 • Προφορική παρουσίαση εργασίας: Οι ομιλητές θα έχουν στη διάθεσή τους 12 λεπτά για την ανάπτυξη του θέματός τους και 3 λεπτά για συζήτηση. Κατά την ομιλία τους θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν προβολέα και ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 • Εικονογραφημένο κείμενο (poster): Για τα εικονογραφημένα κείμενα οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι μέχρι 120 cm ύψος x 85 cm πλάτος (μέγιστη ωφέλιμη διάσταση) και να είναι ευανάγνωστο από απόσταση 2 μέτρων. Η ανάρτηση των εικονογραφημένων εργασιών θα γίνεται στην αριθμημένη θέση στον χώρο των posters που θα αντιστοιχεί στον αριθμό της κάθε εργασίας στο πρόγραμμα του συνεδρίου.
  Το περιεχόμενο του poster να αποδίδεται ως εξής:α) Σκοπός της Εργασίας, β) Υλικά & Μέθοδοι, γ) Αποτελέσματα, δ) Συμπεράσματα, και όπου κρίνεται σκόπιμο, παραστατικά με πίνακες, γραφήματα ή εικόνες.

Oι συγγραφείς εικονογραφημένων κειμένων (posters) θα πρέπει στο διάλειμμα μετά το τέλος της συνεδρίας που ανήκει η εργασία τους να βρίσκονται μπροστά από το poster τους.

Η εκτύπωση των αναρτημένων ανακοινώσεων είναι ευθύνη των δημιουργών τους.

Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική. Οι παρουσιάσεις των ξένων ομιλητών θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα χωρίς παράλληλη μετάφραση.

 

Κριτήρια αποδοχής: Όλες οι εργασίες πρέπει να περιέχουν πρωτότυπα ερευνητικά δεδομένα, υψηλής ποιότητας, να είναι συνοπτικές, δακτυλογραφημένες σύμφωνα με τις οδηγίες και να έχουν υποβληθεί ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής. Oι εργασίες θα αξιολογηθούν με βάση όλα τα παραπάνω κριτήρια. Εάν χρειαστεί ενδέχεται κάποιες από τις εργασίες που είχε προταθεί από τους συγγραφείς να είναι προφορικές να γίνουν τελικά εικονογραφημένες ή και το αντίστροφο, μετά από ενημέρωση των συγγραφέων. Να τονίσουμε εδώ ότι τρόπος παρουσίασης δεν καθορίζει την ποιότητα της εργασίας και οι εικονογραφημένες εργασίες θεωρούνται ισάξιες με τις προφορικές.

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Περίληψης: 31/08/2021.