ΣΧΕΤΙΚΑ

Ο Δήμος Αγρινίου με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του και την εξέλιξη της πόλης σε μία σύγχρονη, φιλική και βιώσιμη πόλη, εκπονεί Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τα ΣΒΑΚ αποτελούν πολύτιμα και απαραίτητα εργαλεία σχεδιασμού που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εθνική στρατηγική και νομοθεσία. Το κύριο αντικείμενο του ΣΒΑΚ είναι ο σχεδιασμός του συστήματος κινητικότητας του Δήμου σε χρονικό ορίζοντα 10ετίας και ο στόχος του είναι η αναβάθμιση των συνθηκών κινητικότητας ώστε οι μετακινήσεις στο Δήμο να γίνουν εύκολες, προσβάσιμες, βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον.

Για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ ο Δήμος Αγρινίου υποστηρίζεται σε τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο από τη σύμπραξη Τεχνικών Μελετητικών Γραφείων «Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» & «ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε.». Το μελετητικό έργο εκπονείται μέσα από σύμβαση ανάθεσης μελέτης, η οποία έχει ανατεθεί από τον Δήμο ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία. Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες και θα υλοποιηθεί σε 3 Στάδια.

Η μελετητική ομάδα που αναλαμβάνει την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Αγρινίου, διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση, εμπειρία και τεχνογνωσία ως προς το αντικείμενο του ΣΒΑΚ καθώς και σημαντική μελετητική εμπειρία ως προς την πόλη και το Δήμο Αγρινίου. Οι εργασίες και οι λειτουργίες της σύμπραξης πιστοποιούνται κατά το πρότυπο ISO 9001 με τη σύσταση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Επίσης, ο Ανάδοχος έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ISO 14001.

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγρινίου

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Συγκοινωνιών-Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών

Παλαιό Δημαρχείο Νεάπολης, Νεάπολη, ΤΚ: 30150

Τηλέφωνο: 2641360727, Fax: 2641360738

Email: mchrysikou@agrinio.gr

Ανάδοχος μελετητής:

«Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» & «ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε.»

Πλαπούτα 2, Αθήνα, ΤΚ: 11473

Τηλ.: 2108228860 – 2108212265 / Fax: 2108212264

Email: info@mpp.gr