Οι Διαβουλεύσεις αποτελούν βασικό στοιχείο εκπόνησης των Σχεδίων Αστικής Κινητικότητας. Στις διαβουλεύσεις θα συμμετάσχουν η δημοτική αρχή, η ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ και οι καθορισμένοι εκπρόσωποι των κοινωνικών και διοικητικών φορέων που συμμετέχουν στο Δίκτυο Φορέων του ΣΒΑΚ. Το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα της διαβούλευσης θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ.

Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ θα διενεργηθούν τρεις συνολικά διαβουλεύσεις, μία για κάθε Στάδιο διαμόρφωσης του ΣΒΑΚ. Συνοπτικά το αντικείμενο των τριών Σταδίων και των αντίστοιχων διαβουλέυσεων παρουσιάζεται στο Σχήμα που ακολουθεί.

Στάδια - Διαβουλέυσεις